โปรแกรมสินเชื่อบุคคล

ดอกคูน โปรแกรมบริหารสินเชื่อบุคคลอัจฉริยะ

 

เป็นที่ยอมรับกันว่า ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเป็นธุรกิจที่ลงทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนสูง แต่ก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการย่อมมีความจำเป็น แต่หากเมื่อหลายปีก่อน ระบบบริหารสินเชื่อทั้งระบบ จะมีมูลค่าหลายแสนบาท และหากรวมมูลค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วย่อมต้องลงทุนเป็นหลักล้านเลยทีเดียว จึงมีแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่ทำธุรกิจนี้ได้ แต่ปัจจุบันราคาคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์มีราคาถูกลงมาก อีกทั้งประสิทธิภาพยังเหมือนเดิมหรือดีกว่าอีก ทำให้ปัจจุบันธุรกิจปล่อยสินเชื่อมีการลดขนาดลงมาสู่ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กโดยมีลักษณะเป็นการปล่อยสินเชื่อวงเงินต่ำ ระยะการคืนสั้น ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อหนี้สูญมีน้อย อีกทั้งสามารถอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วและให้ผลตอบแทนทางธุรกิจแน่นอน

 

หากท่านกำลังดำเนินธุรกิจประเภทนี้อยู่ หรือกำลังสนใจในธุรกิจนี้ เราขอแนะนำโปรแกรมบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกคูน ช่วยงานท่าน โดยจะทำให้การบริหารสินเชื่อ การควบคุมกระแสหมุนเวียน การติดตามทวงถาม ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเงินลงทุนต่ำแต่มีความน่าเชื่อสูง เหมาะกับธุรกิจSME

โปรแกรมบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกคูน คือโปรแกรมช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจการปล่อยสินเชื่อบุคคล สามารถบริหารจัดการได้คลอบคุมทุกด้าน ได้แก่ งานทะเบียนประวัติผู้กู้ การออกสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ำประกัน สัญญาแนบท้าย การชำระค่างวด การออกใบเสร็จ การออกหนังสือติดตามทวงถาม การคำนวณดอกเบี้ย ค่าปรับ ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ทั้งแบบดอกคงที่(Flat rate) และแบบดอกลดตามต้น และสามารถเลือกได้ว่าจะให้คำนวณดอกเบี้ยล่วงหน้า หรือ คำนวณดอกเบี้ย ณ วันชำระ มีรายงานสรุปมากมาย เช่นรายงานสรุปการปล่อยสินเชื่อ รายงานการชำระค่างวด การ์ดลูกค้า รายงานลูกหนี้ค้างชำระ ประมาณการการชำระเงิน ลูกหนี้ปิดบัญชี โปรแกรมบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกคูน มีระบบเตือนการสำรองข้อมูล มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างดีเยี่ยม โดยสามารถกำหนดสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม ในแต่ละเมนู ของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างอิสระ โปรแกรมบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกคูน สามารถทำงานเป็นระบบเครือข่ายLAN

ได้ ปัจจุบันมีบริษัท และบุคคลให้ความไว้วางใจ ใช้โปรแกรมบริหารสินเชื่อส่วนบุคคล ดอกคูน ในการบริหารสินเชื่อ สามารถสร้างผลกำไร ลดความผิดพลาด ลดงาน และคืนทุนในเวลารวดเร็ว

ตัวอย่างสัญญาเงินกู้ และการ์ดลูกหนี้

 

 

สัญญาเงินกู้ ถูกร่างขึ้นจากทนายความผ่านการรับรองว่ารัดกุมถูกต้อง รูปแบบมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีสัญญาสำหรับผู้ค้ำประกัน และสัญญาแนบท้ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถาม หน้าจอออกสัญญาเงินกู้ ออกแบบให้ลงข้อมูลง่าย สะดวก และ รวดเร็ว โดยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าปรับ รวมถึงผู้มีอำนาจในการออกกู้ และชื่อพยานถูกโหลดขึ้นมาจากตารางติดตั้งค่าคงที่ และข้อมูลผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ก็โหลดมาจากฐานข้อมูลลูกค้า อัตโนมัติ

การรับชำระเงินกู้ และการออกใบเสร็จรับเงิน ก็ทำได้ง่ายโดยโปรแกรมจะคำนวณดอกเบี้ย ค่าปรับ ทั้งนี้รูปแบบการคำนวณดอกเบี้ย มีให้เลือกทุกแบบ ทั้งแบบ ดอกคงที่(flat rate) ที่นิยมกันในงานไฟแนนซ์ และแบบต้นลด ดอกลด ที่นิยมใช้กันในสินเชื่อบุคคลต่างๆ นอกจากนี้ยังเลือกได้อีกว่าจะให้โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย ณ วันที่รับชำระ (ซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันทั่วไป ในธุรกิจสินเชื่อบุคคลขนาดเล็กหรือแบบคำนวณดอกเบี้ยล่วงหน้า เพื่อออกใบเรียกเก็บ (ซึ่งใช้กันในงานบัตรเครดิต และสถาบันการเงินขนาดกลาง และขนาดใหญ่)

หน้าจอการ์ดลูกหนี้ หรือที่เรียกว่า Job card สำหรับจดบันทึกประวัติการชำระเงินของผู้กู้แต่ละราย ออกแบบให้ดูง่าย ข้อมูลครบถ้วน และสามารถพิมพ์ออกมาได้ การ์ดลูกหนี้จะเชื่อมโยงกับการรับชำระเงิน โดยจะบันทึกให้ทันทีหลังจากออกใบเสร็จเรียบร้อย

หน้าจอติดตั้งค่าคงที่ ใช้สำหรับกำหนดความต้องการต่างๆของท่านให้โปรแกรม เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม วิธีคำนวณดอกเบี้ย รูปแบบการพิมพ์ใบเสร็จ และข้อมูลที่ใช้ในการออกสัญญาเงินกู้ อนึ่งค่าต่างๆที่กำหนดไว้นี้จะถูกนำไปบันทึกอีกที่ในแต่ละสัญญา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล และสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไดอย่างอิสระในแต่ละสัญญาอีกด้วย

รายงานต่างๆ การรายงานมีความจำเป็นมาก และก็เสียเวลามากเช่นกัน แต่สำหรับ การรายงานเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วกด สามารถเลือกช่วงเวลาในการดึงข้อมูลมาดูอย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส เพราะคุณเป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการรายงานเอง การรายงานมีให้ครบไม่ว่าจะเป็นรายงานการปล่อยกู้ รายงานรับชำระเงินกู้ รายงานประมาณการรับชำระ รายงานลูกค้าผิดนัดชำระ รายงานปิดบัญชี

VIDEO สาธิตการใช้โปรแกรม

1 ภาพรวมของโปรแกรม

2 การปล่อยกู้ที่หลากหลายรูปแบบ

3 การเปิดสัญญาใหม่

4 การชำระเงินกู้

5 การชำระเงินกู้แบบคำนวนดอกเมื่อจ่าย

6 ข้อมูลลูกค้า และการรายงาน